Μη Καταστοφικοί Ελέγχοι

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Ημικαταστροφικοί και Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος.

  • Λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για τον ακριβή προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, του βάθους ενανθράκωσης καθώς και μέτρηση του PH. (ημικαταστοφική μέθοδος)
  • Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με έμμεσες μεθόδους, με τo κρουσίμετρο Original Schmidt Live και με το Pundit 200 – μέθοδος υπερήχων της Proceq(μη καταστοφική μέθοδος)
  • Ακριβής ανίχνευση θέσης και πάχους οπλισμού καθώς και πάχους επικάλυψης με το όργανο Profometer 650 AI της Proceq(μη καταστοφική μέθοδος)
  • Προσδιορισμός ποιότητας σκυροδέματος με τον εντοπισμό ρωγμών, υπολογισμό του μεγέθους τους και την ανίχνευση τυχόν ασυνέχειας και κοιλοτήτων στο εσωτερικό με το Pundit 200 – μέθοδος υπερήχων της Proceq(μη καταστοφική μέθοδος)

Αναλαμβάνουμε μελέτες στατικής επάρκειας σε νομιμοποίηση ή τακτοποίηση κτιρίων όπως απαιτείται βάσει Ν.4495/2017 και Ν.4178/2013 με χρήση μη καταστροφικών ελέγχων.

  • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού (σχεδίαση και αποτύπωση όλων των δομικών στοιχείων του κτιρίου)
  • Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος (έλεγχος αντοχής και ποιοτικός έλεγχος των δομικών στοιχείων)
  • Έλεγχος οπλισμού (ανίχνευση και αποτύπωση των ράβδων οπλισμού)
  • Μοντελοποίηση της κατασκευής και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς της σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ & EC8-3
  • Καταγραφή πιθανών επεμβάσεων επισκευής ή ενίσχυσης του φορέα

Ενημέρωση του Λογιστηρίου του έργου

Χρησιμοποιούμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία και το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για σωστή μελέτη και επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Scroll up